Personverninnstillingar

Vi ønskjer med dette å informere deg om kva slags personopplysningar vi lagrar i samband med ditt besøk på nettsida vår, og kva slags føremål dei blir brukte til.

 

Ein informasjonskapsel er ei tekstfil som ved besøk eller interaksjon med ei nettside blir lagra i nettlesarminnet. Hensikta med slike kapslar er å huske tidlegare brukarinnstillingar og gje ei meir personleg tilpassa brukaroppleving, eller innhente statistikk som gjev innsikt i brukaråtferd slik at nettsida kan optimaliserast. Denne nettsida nyttar informasjonskapslar, men samlar ikkje på data som kan identifisere deg eller som vil kunne krenke personvernet ditt.

 

Nettstaden vår er installert på ein server der alle besøk vert lagra i ein besøkslogg og ein feilmeldingslogg der IP-adressa di blir knytt til besøket og tidspunktet for besøket. Dette gjer vi for å kunne feilsøkje eventuelle problem, utlevere data til styresmakter dersom dei krev det, samt å kunne identifisere og sperre for hackerangrep. Persondata som blir samla inn på nettstaden vår, blir oppbevart i ein sikkerthetskopi i inntil ein  månad etter at data er sletta. Dette fordi vi er avhengige av å kunne hente inn all data i tilfelle det oppstår et fullstendig datatap.

 

Du kan nytte nesten alt innhald på nettsida vår utan å oppgje dine data. Når og i kva grad vi registrerer og behandlar personopplysningar når du brukar nettsida, får du informasjon om her:

 

Google Analytics

Nettsida brukar Google Analytics som analyseverktøy, der informasjonen er lagra på ein av Google sine servarar. Informasjonen er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.  Nettsida nyttar funksjonen 'anonymizeIp' for å anonymisere IP-adressa til besøkande, slik at den enkelte brukar ikkje blir identifisert. 

 

Skjemainnsending

Hvis du ønskjer å bruke vårt kontaktskjema, eller andre skjema på nettsida, vil innsamla data berre bli brukt av oss og berre i den grad det er nødvendig for å drive kundeservice.

 

Loggfiler

Som dei fleste andre nettsider brukar vi loggfiler. Informasjon i loggfilene inkluderer IP-adresser, type nettlesar, ISP, tidspunkt, refererande sider mm. Denne informasjonen kan ikkje personleg identifiserast.

 

YouTube

Vi nyttar YouTube for å vise videoar. YouTube lagrar cookies, som t.d. personlege innstillingar og informasjon om bandbreidde. Dette er til liks med Google Analytics også underlagt Googles retningslinjer for personvern.

 

Google AdWords.

Dersom vi i ein tidsperiode nyttar oss av Google AdWords og sporar handlingar som eit resultat av klikk på ei annonse, vil Google samle informasjon for å tilpasse annonser for brukarar basert på interesser og tidlegare nettstadbruk. Denne målrettinga bidreg til meir relevant marknadsføring for deg som brukar. I samsvar med Google sin personvernpolitikk vert det ikkje samla inn eller brukt informasjon som kan brukast til å identifisere individ.