Smittevern på arrangement i Operahuset Nordfjord

Gjeldande til 25. september kl 16.00. Etter den tid er koronarestriksjonane oppheva, frå då av gjeld følgjande: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539 

 

Vi gjer alt vi kan for å sikre deg ei god og trygg kulturoppleving i samsvar med smittevernreglane. Operahuset følgjer sjølvsagt også elles dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale og lokale reglar, råd og retningslinjer: Helse Norge // Stad kommune 

 

Dersom smittesituasjonen, reglar og anbefalingar endrar seg slik at det får konsekvensar for arrangement eller kino, kontaktar vi billettkjøparane direkte via e-post. Sjå også informasjon om eventuell flytting, avlysing mm i omtalen av kvart enkelt arrangement. 

 

Kontakt oss gjerne på post@operahuset.no om du lurer på noko!

 

Viktig billettinformasjon: 

• Vi oppmodar alle om å kjøpe billett på førehand, i ebillett-appen eller på www.operahuset.no 
• Personar frå same husstand kan sitje saman. Alle andre må kjøpe enkeltbillettar. 
• Billettsystemet syter for at det står igjen nødvendig avstand mellom deg og neste billettkjøpar. 
• Du må registrere namn og kontaktinfo når du kjøper billett. Kjøper du billett til andre/fleire, må du kunne oppgje deira namn, telefonnummer og seteplassering ved eventuell smittesporing. Det er viktig at de sit på dei kjøpte / tildelte plassane, nettopp grunna smittevern og smittesporing.


Generelle reglar og informasjon:

• Viss du er sjuk, har symptom eller er i tvil om du er frisk nok, held du deg sjølvsagt heime. 
• Hald minst ein meter avstand til andre enn dei du eventuelt har kjøpt billett og dermed skal sitje saman med. Det gjeld under heile besøket. Her er god plass operahuset, og vi legg til rette for at avstandskravet kan oppfyllast både i foajé og sal. Vi opnar mellom anna dørene til salen litt tidlegare enn vanleg, og har som oftast radvis utslepp etterpå, for å unngå kø. Det er lov å passere kvarandre, men vis omsyn, og sit helst i ro under arrangementet. 
 Hald hendene reine, noko som er lett i operahuset: Handvask, såpe og tørkepapir på toaletta, og handsprit ved ytterdørene og inngangane til sal. 

Dersom du ikkje er beskytta og kjem frå område med høgt smittetrykk, vert du oppmoda om å ikkje vere med på arrangement i annan kommune. 
• Ta gjerne med ytterkle inn i salen. Her er garderobestativ i foajeen, men grunna smittevern vil vi unngå å fylle opp dei. 
 Reinhald i samsvar med reglane syter vi for, med ekstra fokus på kontaktflater i sal, foaje og toalett. 
 Kinokiosken er open som vanleg på kinoframsyningar. På kulturarrangement har vi for tida stort sett ikkje sal av kaffi eller forfriskingar elles. Billettkjøparane får eigen informasjon om dette for kvart arrangement.

 

Ta gjerne kontakt med oss på post@operahuset.no om du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon!

Gjeldande til 25. september kl 16.00. Etter den tid er koronarestriksjonane oppheva, frå då av gjeld følgjande: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539